Bao Long Insurance Loading...
Hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều thách thức đặt ra, Bảo Long vẫn duy trì được sự ổn định trên toàn hệ thống, nhanh chóng khắc phục những khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2022 là một năm tài chính đặt ra nhiều thách thức cho Bảo Long nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp trên toàn thị trường.

Nền kinh tế vĩ mô chưa kịp hồi phục sau đại dịch thì tiếp tục gánh chịu những ảnh hưởng của sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu – hệ lụy của xung đột giữa Nga và Ukraine; lạm phát và chi phí vốn tăng cao; dòng vốn luân chuyển trong nền kinh tế bị ngừng trệ do các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và các tập đoàn lớn.

Thị trường bảo hiểm có nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt được mức tăng trưởng trước đại dịch tuy nhiên tỷ lệ bồi thường lại tăng cao, hoạt động M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, chi phí tái bảo hiểm tăng cao do rủi ro toàn cầu tăng cao.

Riêng đối với Bảo Long, việc biến động về nhân sự cấp cao trong một khoảng thời gian ngắn cùng với những khó khăn chung của thị trường đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Bảo Long trong năm 2022.

Trong bối cảnh thách thức như trên, Bảo Long vẫn duy trì được sự ổn định trên toàn hệ thống, nhanh chóng khắc phục những khó khăn thách thức và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tổng doanh thu
Phí bảo hiểm năm 2022

1.608.492

(Triệu đồng)

Tăng gần 13,3% so với 2021

Lợi nhuận trước
thuế năm 2022

110.115

(Triệu đồng)

Tăng gần 5% so với 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu

KH 2022
Triệu đồng

TH 2022
Triệu đồng

HTKH
%

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
‐ Doanh thu phí bảo hiểm 1.700.000 1.608.492 95%
- Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (1.627.868) (1.522.307) 94%
‐ Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 72.132 86.186 120%
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
‐ Doanh thu 139.000 150.519 108%
‐ Chi phí (9.000) (14.243) 158%
‐ Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính 130.000 136.276 105%
Thu nhập từ hoạt động khác - (356)
Chi phí quản lý doanh nghiệp (123.189) (111.990) 91%
Tổng lợi nhuận kinh doanh trước thuế 78.942 110.115 140%

Quy mô tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu

KH 2022
Triệu đồng

TH 2022
Triệu đồng

HTKH
%

Quỹ dự phòng nghiệp vụ 888.348 816.083 91,9%
Vốn chủ sở hữu 716.292 748.292 104,5%
Danh mục đầu tư 1.243.633 1.244.258 100,1%
Tổng tài sản 2.500.000 2.522.689 100,9%
circle

Tổng tài sản

2.523 Tỷ đồng
Năm 2022
circle

Doanh thu Phí bảo hiểm

1.608 Tỷ đồng
Năm 2022
circle

Lợi nhuận trước thuế

110 Tỷ đồng
Năm 2022

Báo cáo tình hình triển khai các giải pháp kinh doanh năm 2022

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KINH DOANH NĂM 2022

Hệ thống phân phối của Bảo Long bao gồm kênh khai thác truyền thống là các đơn vị thành viên, hệ thống đại lý, tái bảo hiểm và kênh khai thác hiện đại như Bancassurance, Mobilassurance, Online … Trong năm 2022, các kênh phân phối của Bảo Long đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đặc biệt là kênh môi giới, kênh online, kênh tái bảo hiểm.

Bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đối với mỗi kênh phân phối, Bảo Long đều nỗ lực triển khai các giải pháp để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, như tăng cường mở rộng và củng cố mạng lưới ngân hàng liên kết, tiếp tục hợp tác đại lý với các tổ chức bán lẻ; các sàn thương mại điện tử, ví điện tử…

Để đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng cũng như phù hợp với sự phát triển của hệ thống các kênh phân phối. Trong năm 2022, hệ thống sản phẩm của Bảo Long cũng tiếp tục được nâng cấp và đa dạng hóa.

Các sản phẩm hiện hữu được cải tiến để bắt kịp hơn với thực tế kinh doanh như Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt – gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản – gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm trộm cướp, bảo hiểm thiết bị di động.

Đồng thời, Bảo Long cũng triển khai rất nhiều sản phẩm mới như Bảo hiểm thời trang.

 

MỤC TIÊU chiến lược giai đoạn 2023-2027

Giai đoạn chiến lược 5 năm 2023 - 2027, Bảo Long đặt ra ba ưu tiên chiến lược bao gồm:

CÔNG NGHỆ HÓA

Tận dụng và chọn lọc các xu hướng công nghệ mới để tạo sự thay đổi bứt phá về vị thế trên thị trường, hiệu quả hoạt động và uy tín thương hiệu đối với khách hàng.

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh bền vững và hiệu quả, có khả năng chống chịu với môi trường kinh doanh biến động và rủi ro cao.

VĂN HÓA & THƯƠNG HIỆU

Tập trung vào vấn đề văn hóa, lấy con người làm trọng tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ đó xây dựng hình ảnh “mỗi cá nhân là một đại sứ thương hiệu”, mỗi trải nghiệm với khách hàng đều là một câu chuyện truyền thông.
Năm 2023 là năm bản lề để triển khai các giải pháp kinh doanh theo các ưu tiên này. Tùy từng nhóm giải pháp, kế hoạch hành động sẽ được triển khai một cách linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng của hệ thống, phù hợp với diễn biến của thị trường.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG & các giải pháp kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Bảo Long đưa ra mục tiêu đạt tổng Doanh thu phí bảo hiểm 1.680.000.000 đồng, tăng 4,4% so với 2022.

Vốn chủ sở hữu tăng 9,7% ước tính đạt mức 820.767 tỷ đồng. Qua đó Tổng tài sản lần đầu đạt 2.591 tỷ đồng, tăng 2,9%.

Kế hoạch tài chính 2023

Chỉ tiêu

TH 2022
Triệu đồng

KH 2023
Triệu đồng

Tăng trưởng
%

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm
- Doanh thu phí bảo hiểm 1.608.492 1.680.000 4,4%
- Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (1.522.307) (1.555.576) 2,2%
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 86.186 124.424 44,4%
Hoạt động đầu tư tài chính
- Doanh thu 150.519 130.000 (13,6%)
- Chi phí (14.243) (25.000) 75,5%
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính 136.276 105.000 (23,0%)
Thu nhập từ hoạt động khác (356) -
Chi phí quản lý doanh nghiệp (111.990) (138.923) 24,0%
Tổng lợi nhuận kinh doanh trước thuế 110.115 90.500 (17,8%)

Quy mô tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu

TH 2022
Triệu đồng

KH 2023
Triệu đồng

Tăng trưởng
%

Quỹ dự phòng nghiệp vụ 816.083 871.864 6,8%
Vốn chủ sở hữu (*) 747.967 820.767 9,7%
Danh mục đầu tư 1.244.258 1.300.300 4,5%
Tổng tài sản 2.522.621 2.591.021 2,9%

NGUỒN NHÂN LỰC & Đào tạo

Bảo Long luôn tin rằng bằng cách tối đa hóa động lực của mỗi nhân viên, Bảo Long có thể gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng và liên tục nâng cao giá trị mang lại cho cổ đông. Bảo Long luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc để mỗi thành viên đều cảm thấy hài lòng với công việc và nuôi trong mình động lực tiếp tục phát triển hơn nữa cùng Bảo Long.
Xem thêm xem thêm

29%

NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM BẢO HIỂM TRÊN 10 NĂM

35

ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH NHÂN VIÊN BẢO LONG

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 5

NGÀY/TUẦN, 40 GIỜ/TUẦN

70%

LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

TỔNG SỐ NHÂN VIÊN

TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2022

988

NHÂN VIÊN